doseybat: (Default)
[personal profile] doseybat
Meet at the restaurant 6pm:

Super Three Chinese Restaurant
207 - 209 East India Dock Road
London, E14 0ED

near the All Saints DLR station

Hope to see you there

Date: 2014-05-26 10:40 am (UTC)
nou: The word "kake" in a white monospaced font on a black background (Default)
From: [personal profile] nou
Thank you for organising! Here are links to menu photos: page 1, page 2. (I'm in the process of translating them and will comment again when done.)

Menu translations

Date: 2014-05-26 02:54 pm (UTC)
nou: The word "kake" in a white monospaced font on a black background (Default)
From: [personal profile] nou
特色招牌菜   tè sè zhāo pái cài      HOUSE SPECIALS

蜀香沸腾鱼   shǔ xiāng fèi téng yú    spicy boiled fish £18.80
江湖毛血旺   jiāng hú máo xuè wàng    spicy soup with pig's blood £13.80
巴蜀东坡肘   bā shǔ dōng pō zhǒu     Dongpo pork knuckle £12.80
巴蜀秘制回锅鱼 bā shǔ mì zhì huí guō yú   twice-cooked fish £12.80
香辣小龙虾   xiāng là xiǎo lóng xiā    fragrant-spicy crayfish £12.80
秘制香辣蟹   mì zhì xiāng là xiè     fragrant-spicy crab 时价/market price
巴蜀水煮牛肉  bā shǔ shuǐ zhǔ niú ròu   water-cooked beef £9.80
江湖烧鱼    jiāng hú shāo yú       roasted fish £16.80
风味腰花    fēng wèi yāo huā       local-style kidney flowers £8.80
麻辣陈皮虾   má là chén pí xiā      numbing-spicy citrus-peel prawns £12.80
鲜椒过水鱼   xiān là guò shǔi yú     spicy fish £15.80
巴蜀飘香牛蛙  bā shǔ piāo xiāng niú wā   drifting-fragrance bullfrog £12.80
吉祥美容蹄   jí xiáng měi róng tí     pig trotter £12.80
凤凰狮子头   fēng huáng shī zi tóu    lion-head meatballs £9.80
子姜鱼片    zǐ jiāng yú piàn       sliced fish with young ginger £12.80
金牌乳香骨   jīn pái rǔ xiāng gǔ     golden fragrant ribs £8.80
年糕炒花蟹   nián gāo chǎo huā xiè    stir-fried New Year rice cakes with crab £18.80

精选凉菜    jīng xuǎn liáng cài     COLD DISHES

椒麻乌鸡    jiāo má wū jī        black-skinned chicken with sesame and chilli £8.50
小黑酱鸭    xiǎo hēi jiàng yā      marinated duck £7.80
花心白肉卷   huā xīn bái ròu juǎn     poached pork rolls £7.80
南山口水鸡   nán shān kǒu shǔi jī     mouth-watering chicken £7.80
夫妻肺片    fū qī fèi piàn        man-and-wife offal slices £7.80
龙须牛肉    lóng xū niú ròu       dragon's beard beef £7.80
风味牛肉干   fēng wèi niú ròu gān     local-style dry beef £7.80
山椒木耳    shān jiāo mù ěr       wood ear fungus with "mountain pepper" £5.80
秘制酱牛肉   mì zhì jiàng niú ròu     marinated beef £7.80
招牌酱黄瓜   zhāo pái jiàng huáng guā   marinated cucumber £5.80
巧拌猪肘    qiǎo bàn zhū zhǒu      pork knuckle £6.80

经典传统菜   jīng diǎn chuǎn tǒng cài   CLASSIC TRADITIONAL DISHES
重庆庆辣子鸡  Chóngqìng là zi jī      Chongqing chicken with chillies £9.80
家乡回锅肉   jiā xiāng huí guō ròu    home-style twice-cooked pork £7.80
四川石头锅牛腩 Sìchuān shí tóu guō niú nán Sichuan stone-pot beef brisket £11.80
宫保大虾球   gōng bǎo dà xiā qiú     kung po king prawns £12.80
四川小炒肉   Sìchuān xiǎo chǎo ròu    stir-fried pork £7.80
天香水煮鱼   tiān xiāng shǔi zhǔ yú    water-cooked fish £15.80
干煸四季豆   gān biān sì jì dòu      dry-fried green beans £7.80
麻婆豆腐    má pó dòu fu         mapo tofu £7.80
干煸肥肠    gān biān féi cháng      dry-fried intestine £8.80
-----page break-----
宫保鸡丁    gōng bǎo jī dīng       kung po diced chicken £8.80
鱼香肉丝    yú xiāng ròu sī       fish-fragrant shredded pork £8.80
红烧肥肠    hóng shāo féi cháng     red-cooked intestine £8.80
芋儿烧鸡    yù ér shāo jī        chicken with baby taro £8.80
老妈红烧肉   lǎo mā hóng shāo ròu     red-cooked pork £9.80
椒丝腐乳通菜  jiāo sī fǔ rǔ tōng cài    water spinach with chillies & fermented tofu £7.80
铁板孜然羊肉  tiě bǎn zī rán yáng ròu   sizzling lamb with cumin £9.80
鱼香茄子    yú xiāng qié zi       fish-fragrant aubergine £7.80
酱烧茄子    jiàng shāo qié zi      braised aubergine £7.80
京酱肉丝    jīng jiàng ròu sī      shredded pork in Peking sauce £8.80
红烧大肠    hóng shāo dà cháng      red-cooked intestine £8.80
杭椒牛肉    háng jiāo níu ròu      beef with chillies £8.80
干煸田鸡腿   gān biān tián jī tuǐ     dry-fried frog legs £12.80
宫保田鸡腿   gōng bǎo tián jī tuǐ     kung po frog legs £12.80
炝炒圆白菜   qiàng chǎo yuán bái cài   pungent stir-fried cabbage £7.80
上汤白菜    shàng tāng bái cài      Chinese leaf in superior stock £7.80
酱烧豆腐    jiàng shāo dòu fu      braised tofu £7.80
蒜蓉白菜    suàn róng bái cài      Chinese leaf with garlic £7.80
姜汁芥兰    jiāng zhī jiè lán      Chinese broccoli with ginger £8.80
酸辣土豆丝   suān là tǔ dǒu sī      hot-and-sour shredded potato £6.80
泡椒血旺鸭   pào jiāo xuě wáng yā     duck's blood with pickled chillies £13.80
泡椒牛蛙    pào jiāo niú wā       bullfrog with pickled chillies £9.80
干煸鲈鱼    gān biān lú yú        dry-fried seabass £15.80
羊肉串     yáng ròu chuàn        lamb skewer £1.00

干锅系列    gān guō xì liè        DRY-POT DISHES

麻辣香锅    má là xiāng guō       fragrant-numbing-spicy dry pot
干锅肥肠    gān guō féi cháng      dry-pot intestine
干锅茶树菇   gān guō chá shù gū      dry-pot tea tree mushrooms
干锅大虾    gān guō dà xiā        dry-pot king prawns
干锅牛蛙    gān guō niú wā        dry-pot bullfrog
干锅鸡     gān guō jī          dry-pot chicken

海鲜      hǎi xiān           SEAFOOD

龙虾 (姜葱/香辣/鱼香/蒜蓉粉丝)
lóng xiā (jiāng cōng / xiāng là / yú xiāng / suàn róng fěn sī )
lobster (ginger+spring onion / fragrant-spicy / fish-fragrant / garlic and glass noodles)

多宝鱼 (清蒸/干烧/剁椒)
duō bǎo yú (qīng zhēng / gān shāo / duò jiāo)
turbot (steamed / dry-fried / with fermented chillies)

鲈鱼 (干烧/豆豉/清蒸/豆瓣)
lú yú (gān shāo / dòu chǐ / qīng zhēng / dòu bàn)
seabass (dry-fried / with fermented black beans / steamed / with chilli paste)

精选面食甜点  jīng xuǎn miàn shí tián dián NOODLES, RICE, SWEET SNACKS

鸡丝凉面    jī sī liáng miàn       chilled noodles with shredded chicken
担担面     dān dān miàn         dan dan noodles
炸酱面     zhà jiàng miàn        noodles with minced pork sauce
红油水饺    hóng yóu shuǐ jiǎo      dumplings in chilli oil
香芋卷     xiāng yù juǎn        taro rolls
叶儿耙     yè ér bà           leaf-wrapped meat-filled sticky rice cakes
芋头西米露   yù tóu xī mǐ lù       taro and tapioca pearl dessert

Profile

doseybat: (Default)
doseybat

September 2015

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
2021 22 23242526
27282930   

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 07:16 am
Powered by Dreamwidth Studios